آزمون سوم

هزینه آزمون : 70000 تومان دریافت پاسخ: حداکثر 24 ساعت بعد از آزمون شماره کارت بانکی جهت واریز وجه: 6221061235632595 بنام سید سعید پیدایی
 • لطفاً کد ملی خود را بدون در نظر گرفتن صفر های سمت چپ وارد نمایید.
 • شماره موبایلی که نتایج آزمون می خواهید به آنجا ارسال شود.
 • Please enter a number from 1300 to 1500.
  لطفا فقط عدد سال را وارد کنید; مانند 1357
 • Please enter a number from 1300 to 1500.
  لطفا فقط عدد سال را وارد کنید; مانند 1382
 • Please enter a number from 80 to 200.
 • Please enter a number from 50 to 200.
 • آدرس الکترونیکی که می خواهید نتایج آزمون به آنجا ارسال شود