سامانه پایش نگرش کارکنان

همکار گرامی

با سلام؛

این سامانه به منظور سنجش نگرش کارکنان شرکت در مورد رضایت شغلی و نگرش آنها نسبت به عوامل توانمندساز و تعلق سازمانی آنها

طراحی گردیده و از نتایج بدست آمده در فرایند برنامه ریزی و توسعه سرمایه های انسانی سازمان استفاده خواهد شد. خواهشمند است‌

سوالات مطرح شده را با دقت مطالعه کرده و نقطه نظرات خود را با انتخاب گزینه دلخواه ثبت نمایید.

                                                                                                                                     با تشکر